lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbeten i fullformat - 2008-2015

2015

Kartläggning av garantiarbeten, maj 2015

Väderskydd vid byggproduktion, maj 2015

Effektivare dokumentering av ÄTA-arbeten, april 2015

Hjälpmedel för säkrare schaktarbete, mars 2015

 

2014

Beslutsproesser vid energieffektivisering av ventilationssystem,juni 2014

Funktionsentreprenad, juni 2014

Integrering och effektivitet i byggindustrins försörjningskedjor, juni 2014

Radiokommunikationens inverka på produktiviteten inom anläggningsprojekt, juni 2014

Relationships for success in mega project, juni 2014

Studie av de boendes inerkan på inneklimatet, juni 2014

Värdeskapande faktorer vid BIM i produktionen, juni 2014

Värdet av prestation och service i fastighetsförvaltning av kommersiella fastigheter, juni 2014

Analy av kommunala bostadsbolags arbete med energieffektivisering, maj 2014

En systematisk syn på processen för fastighetsutveckling, maj 2014

Interna och externa tjänster inom byggindustin, maj 2014

Effektivare leveransplanering vid husbyggnation, februari 2014

Underhållssrategier för flerbostadhus nom Miljonprogrammet, februari 2014

Värdeskapande processer i fastighetsförvaltning, januari 2014

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld, januari 2014

 

2013

Externt logistikansvar i byggprocessen, juni 2013

Kommunikation i byggprojekt, juni 2013

Inställning till gröna alternativa anbud inom offentlig upphandling mellan två aktörer inom byggbranschen, maj 2013

Organisationsstrukturens påverkan på den psykosociala arbetmijön, maj 2013

Organisationsstrukturer i byggbranschen, maj 2013

Produktionsteknisk erfarenhetsåterföring, maj 2013

Styrande parametrar vid nyttjande av en extern logistikansvarig, maj 2013

Tillsammans mot effektivitet, maj 2013

Bygglogistik, april 2013

Fastighetsstrategier, april 2013

Innovativeness gives companies a competitive edge, april 2013

Logistikansvarig i byggprojekt, mars 2013

2012

Citytunneln i Malmö, december 2012

Planprocessens initiala skede, december 2012

Kommersiell fastighetsutveckling för den levande staden, september 2012

Lönsamheten i att investera i hyresrätter, augusti 2012

Styrmedel för energieffektivisering av befintliga flerbostadshus, juni 2012

Analys av förtätning genom kompletteringsbyggnation, juni 2012

Ägarlägenheter, maj 2012

Uppföljning av entreprenadinformation, maj 2012

Styrning för lägre maskinkostnader, maj 2012

Avvikelsehantering på byggarbetsplatser med hjälp av mobila datasystem, maj 2012

Framgångfaktorer för drift och underhåll i anläggningsbranschen, maj 2012

Parametrar som styr beslut för byggproduktion, maj 2012

Internationell entreprenad, maj 2012

Avtalsprocessen - En rekommendation hur avtalsprocessen vid uthyrning av kommersiella lokaler kan förenklas och effektiviseras, april 2012

Upphandling av underentreprenörer i samverkan, mars 2012

Delivery estimation for builing projects, mars 2012

Fri kontra reglerad hyressättning, jan 2012

Vägen till valet, jan 2012

 

2011

Incitament för ett mer aktivt arbete med miljöcertifieringar av byggnader, dec 2011

Byggavfallshantering i praktiken, oktober 2011

Kunskapsöverföring på Novab, sept 2011

Projekteringsledare, augusti 2011

Systematiskt arbetsmiljöarbete på en byggarbetsplats, augusti 2011

Överklagande av järnvägsplaner och arbetsplaner för vägar, juni 2011 

En övergripande jämförelse mellan enskilda och samordnade upprustningar, maj 2011

Informal Housing Marketsand Redvelopment, mars 2011

Intelligenta Hus, mars 2011

Model Based Cost Estimations, Febr 2011

Aktörernas syn på partnering i byggbranschen, Febr 2011

Vad är rimlig bostadshyra?, Febr 2011

Project Management in Sweden and Ethiopia, Febr 2011

Ett svenskt miljöcertifierinssystem, Jan 2011

Informationsflödet i byggbranschens varuflödesprocess, Jan 2011

BIM för förvaltaren, Jan 2011

2010

Kvalitetssäkringens utveckling inom fastighetsförvaltning, 2010

Renovering av miljonprogrammet, Nov 2010

Ökad tillämpning av ledningssystem i projekt

BIM och samarbete

Ett svenskt miljöcertifieringssystem

Effektivitetsmått för byggnader

Värdering av kompetens och erfarenhet vid offentlig upphandling av byggentreprenader

Alternativ civil användning av militära bergrum, aug 2010

Framgångsrik stragegi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar, augusti 2010

Betydelsen av en effektivare toleranshantering i byggbranschen - En studie om toleranser hos prefabricerade ytterväggselement av betong, maj 2010

Tredimensionella GIS vid fastighetsförvaltning, maj 2010

Feedback mellan entreprenör och konsult, februari 2010

Energibesparing inom miljonprogrammet - Om samverkan i det tidiga skedet, januari 2010

Varför städar vården? - En undersökning av av landstingens "FM-perspektiv", januari 2010

 

2009

Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder, december 2009

Analys och drift och undehållskostnader, december 2009

Brukarmedverkan och projektledning - Om samverkan i det tidiga skedet, december 2009

Effektivare byggproduktion med virtuellt byggande, december 2009

En välfungerande renoveringsprocess - nytt ljus övermiljonprogrammet,december 2009

Kommunikation i byggprocessen, december 2009

Prefabricerade betongbroar, ett lönsamt koncept? - En fallstudie av NCC Montagebro, december 2009

Analys av alternativ användning för sjukhusnära fastigheter, Augusti 2009

En fallstudie av exploateringsprocessen, Maj 2009

Toleranser inom byggbranschen, Februari 2009

Möjligheter och hinder för leveranser av digitala anläggningsmodeller, januari 2009

Corporate Reale Estate - En studie av produktionsbolagets lokalförsörjning, januari 2009

 

2008

Avvikelshantering i industraliserade byggkoncept, 2008

Möjligheter för utveckling av konceptboende för 55+, december 2008

Samverkan mellan enheter inom koncernen, december 2008

Platschefens arbetssituation i en effektiv byggprocess, november 2008 (Stip Lunds Byggmklubb 2009)

Effektivare kalkylarbete med BIM? - En utvärdering av iLink som kalkylverktyg, augusti 2008

Enstegstätning av putsade fasader - En fallstudie om beslutsfattandet kring tekniska lösningar i byggprocessen, maj 2008

 

<//strong>

Sidansvarig: