lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kandidatarbete

Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningen samt applicera dessa på en problemställning inom teknikområdet. 

Förkunskapskrav
Examensarbetet får påbörjas då studenten är godkänd på minst 120 högskolepoäng, varav minst en kurs på fördjupad grundnivå, som får ingå i examen. Dispens härifrån kan endast lämnas av utbildningsnämnden och endast om det finns synnerliga skäl. För att få påbörja examensarbetet krävs dessutom att studenten tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom examensarbetets ämnesområde. Det ankommer på examinator att avgöra om detta krav är uppfyllt innan arbetet påbörjas.

Mer info - läs kursbeskrivning här till höger!

Sidansvarig:
Antal poäng:15 hp
Läsperiod:
Ansvarig lärare:
Obligatorisk för:
Valfri för:L3, V3
KA-beskrivning